Hulpaanbod voor volwassenen en hun omgeving

Autintegraal biedt voor volwassenen met een normale intelligentie en hun omgeving, onderstaande diensten aan:

Individuele begeleiding

Iemand met autisme krijgt in deze begeleiding uitleg over zijn diagnose en wat dat concreet betekent in zijn dagelijks leven:psycho-educatie. Nadat er een helder beeld is verkregen van de problemen waar iemand tegenaan loopt, wordt samen gekeken naar andere en betere manieren om met de moeilijke situaties om te gaan. Juist door je onmogelijkheden en beperkingen te herkennen en daarmee rekening te houden, kun je zelf de regie over je leven zoveel mogelijk in eigen hand houden en maak je tijd en energie vrij om je sterke kanten naar boven te halen!

Behandeling: Mindfullness

Het kost voor iemand met autisme veel moeite om de wereld om zich heen te begrijpen. De wereld wordt als chaotisch en onvoorspelbaar ervaren .Vaak is het hoofd onrustig. Daardoor wordt het leven een lastige puzzel en zichzelf hierin staande houden kan zoveel inspanning en energie vergen dat langdurige overbelasting regelmatig optreedt. Dit kan zich uiten in zeer uiteenlopende klachten. Mindfullness is een manier om aandacht te bundelen en daarmee stress te verminderen. Door verschillende technieken uit te proberen kan ontdekt worden welke vorm van mindfullness helpend en steunend werkt.

Behandeling: Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandeling welke is gericht op het verminderen van psychische klachten. Het kan bijvoorbeeld gaan om depressieve klachten, angstklachten of klachten ten gevolge van langdurige overbelasting (burn-out) of een traumatische ervaring. Deze behandeling richt zich op het opsporen van irreële gedachten die ten grondslag liggen aan de negatieve gevoelens. Samen met de behandelaar worden deze gedachten uitgedaagd en omgebogen naar meer reële gedachten, met minder negatieve gevoelens als gevolg.

Behandeling: Relatietherapie

Omdat een persoon met autisme een eigen communicatiestijl ( "een eigen wereld ") heeft kan er bij een relatie met een partner zonder autisme forse spanning ontstaan in de verwachtingen naar elkaar. Ook op emotioneel terrein kunnen de grote verschillen voor spanningen zorgen. Behoefteverschillen in gevoelens delen en in lichamelijk contact leiden tot conflicten. Dit wordt veelal sterker wanneer er ook kinderen in het gezin zijn. Vaak wordt 'niet kunnen' verward met 'niet willen'.Zonder professionele hulp is het vaak moeilijk een brug te slaan tussen deze twee zo verschillende werelden. Autintegraal biedt hulp bij dit proces.

Gezinsbegeleiding

Als een volwassen autisme heeft, drukt dit vaak een stempel op het hele gezin. Het oninvoelbare gedrag, het te kort aan inlevingsvermogen, de onverwachte driftbuien of angstaanvallen trekken een wissel op het gezin. Alle gezinsleden zullen hun eigen manier ontwikkelen om met de volwassene met autisme om te gaan. De een zal zich aanpassen om conflicten te voorkomen en zijn ouders te ontlasten, de ander zal eerder reageren met boosheid of agressie. Weer een ander zal uit schaamte voor het opvallende gedrag geen mensen thuis uitnodigen. Spontane activiteiten met elkaar, zoals op visite gaan of een dagje uit, worden vermeden omdat de volwassen met autisme hier zo veel moeite mee heeft. Door de uiteenlopende belangen binnen een gezin is het niet gemakkelijk om een balans te vinden waarbij iedereen zich prettig voelt. Professionele begeleiding, zoals geboden vanuit deze praktijk, biedt hulp en ondersteuning bij dit zoekproces.

Begeleiding op het werk

Mensen met autisme kunnen op het werk de nodige problemen ervaren. Het is moeilijk om werk te vinden dat goed bij hen past. Soms levert het werk zelf problemen op, maar meestal vormen zaken er omheen het probleem.(bv onduidelijke opdrachten, moeite met hulp vragen, overvloed aan prikkels, collegiale contacten met hun onuitgesproken gedragsregels en verwachtingen kunnen het functioneren belemmeren). Zonder adequate hulp kunnen deze problemen leiden tot conflicten, ziekteverzuim of zelfs ontslag. Autintegraal biedt professionele hulp zowel aan de volwassene met autisme, als aan direct betrokkenen zoals een leidinggevende of een collega met wie het contact moeizaam verloopt. Desgewenst kan groepsvoorlichting geboden worden.

Diagnostiek

Als bij een volwassene het vermoeden bestaat van autisme is hier doorgaans een heel zoekproces aan vooraf gegaan. Vaak is er al langere tijd sprake van zorgen en spanningen: relatieproblemen of vast lopen binnen werk of opleiding. Hoewel de stap groot kan zijn om onderzoek te laten doen naar het al dan niet aanwezig zijn van een autisme spectrum stoornis, kan een eventuele diagnose ook rust geven. Vaststellen van een autisme spectrum stoornis is een moeilijk proces. Daar is specifieke deskundigheid voor nodig. De onderzoeker moet ook kennis hebben van andere psychische of psychiatrische stoornissen, om deze te kunnen uitsluiten, of te herkennen als bijkomende problematiek. Er is veel informatie nodig over de ontwikkeling van de cliënt in de (vroege) kinderjaren en over het huidige functioneren (thuis, school, werk enz.).Deze informatie komt uit gesprekken, ingevulde vragenlijsten en zonodig aanvullende testen. Belangrijk is ook inventarisatie van vaardigheden, eigenschappen en ke nmerken die kunnen wijzen opautisme. Dit uitgebreide onderzoek bestaat doorgaans uit drie tot vier gesprekken (van 1,5 tot 2 uur) met de persoon in kwestie en met direct betrokkenen, zoals een partner en/of ouder(s). In enkele gevallen is het wenselijk om onderzoek naar de intelligentie uit te voeren.
Er volgt een samenvattend verslag waarin al dan niet een diagnose wordt gesteld. In een adviesgesprek wordt tot slot het resultaat van het onderzoek uitgelegd en worden de mogelijkheden voor verdere begeleiding of behandeling toegelicht. Veel puzzelstukjes vallen op hun plek en het wordt duidelijk waarom het ondanks alle inspanningen maar niet lukt om het tij te keren.